• Program MBA Poznań-Atlanta stworzył niezwykłą platformę dla zderzenia ze sobą praktycznej wiedzy wykładowców i multidyscyplinarnego doświadczenia zawodowego studentów z moimi oczekiwaniami, dotyczącymi rozwoju własnych umiejętności. Trójstronna weryfikacja posiadanych zdolności, uzupełniona o wymianę doświadczeń oraz nabycie nowych narzędzi managerskich, obecnie umożliwia mojej osobie, odpowiedzialne i świadome kierowanie dalszego życia zawodowego zgodnie z sentencją ‘let talent find its place’.

  Robert Gdula
  Finance & Administration Manager at IKEA INDUSTRY Poland

 • Program MBA Poznań-Atlanta był kamieniem milowym w mojej karierze zawodowej. Pozwolił mi na rozwijanie wiedzy oraz narzędzi zawodowych i istotnie podniósł moją świadomość biznesu. To doświadczenie, które w znaczącym stopniu pomogło mi przejąć moje aktualne obowiązki.

  Aleksandra Iwicka
  CEE Regional Manager
  CPL Jobs • Kompetencje pozyskane i rozwinięte podczas studiów w Programie MBA Poznań-Atlanta dają mi poczucie dobrego przygotowania do zwiększania zaangażowania w proces tworzenia i egzekucji strategii przedsiębiorstwa oraz budowy i rozwoju zespołów wspierających codzienne zarządzanie całą organizacją.

  Piotr Pawlak,
  Członek Zarządu
  Dyrektor finansowy GlaxoSmithKline • Studia w Programie MBA Poznań-Atlanta poszerzył moją wiedzę tak potrzebną w procesie wdrażania corporate governance w Polskich Siłach Powietrznych, otworzyły dla mnie nowe horyzonty, rozwinęły umiejętności zarządzania organizacjami o innym niż tylko biznesowym charakterze. Studia te wpłynęły na moją własną samoocenę w obszarze skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w dużych organizacjach, w których miałem mozliwość być głównodowodzącym.

  Rościsław Stepaniuk,
  Pułkownik Pilot dypl.
  Pierwszy pilot F16 w Polsce • Program MBA Poznań-Atlanta był znakomitym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy o praktyczne aspekty zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi w organizacjach. Kontakt z praktykami, zarówno wśród wykładowców jak i studentów, był nieocenioną szansą na poznanie innych rozwiązań biznesowych w wielu branżach. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów dają mi silne wsparcie w zarządzaniu zespołami na nowym stanowisku

  Jacek Obstalecki,
  ADM International Sarl
  Rolle, Szwajcaria • Studia MBA to miejsce gdzie moje wcześniejsze doświadczenia i wiedza poukładały się w jedną całość. Ugruntowałam wiedzę i zdobyłam warsztat na poziomie międzynarodowym. Wiedza i kompetencje, poczucie własnej wartości oraz stworzona sieć kontaktów poznanych kolegów i koleżanek do dzisiaj świetnie sprawdza się w życiu prywatnym i zawodowym.

  Emilia Maćkiewicz.
  Product Engineer, Upholstery Frame Category
  resposible for all NEWS of Upholstary products for IKEA of SWEDEN • Wybierając program MBA Poznań-Atlanta uzyskałem wyjątkową możliwość uzupełnienia i rozwinięcia swoich kompetencji, poszerzenia horyzontów i konfrontacji własnych doświadczeń biznesowych. Były tym, czego potrzebowałem do bardziej efektywnego i świadomego zarządzania własnym przedsiębiorstwem i lepszego rozumienia procesów zachodzących w gospodarce światowej. Wszystko to realizowane było w całkowicie niepowtarzalnej atmosferze w otoczeniu nowo poznanych przyjaciół i najlepszych wykładowców.

  Paweł Czajka.
  Menadżer i przedsiębiorca
  Investor sp z o.o. Pollin sp. z o.o. Multiroofing PolskaStruktura Programu MBA

 

 Rysunek1

CELE GŁÓWNYCH MODUŁÓW:

Podczas dwóch lat studiów studenci biorą udział w ponad 30 kursach (ponad 550 bezpośrednich godzin z wykładowcami)

Business Strategies

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni być w stanie krytycznie oceniać alternatywne spojrzenia na strategie, oszacowywać zasoby i kompetencje posiadane przez organizację i konieczne do jej rozwoju i implementacji przyszłej strategii, powinni być w stanie identyfikować główne siły tworzące krajowe i globalne środowisko biznesowe oraz krytycznie oceniać podejścia różnych organizacji do analizy środowiskowej, powinni rozumieć znaczenie zarówno kultury organizacyjnej, jak i roli czynników kulturowych w rozwoju strategii biznesowej, powinni umieć wytłumaczyć powiązania pomiędzy różnymi funkcjonalnymi obszarami działań organizacji i relacje pomiędzy tymi działaniami w formowaniu ogólnego podejścia strategicznego, powinni umieć opracowywać i oceniać możliwe strategie dla organizacji, zarówno tych nastawionych na zysk, jak i tych non-profit, rozumieć niektóre z kluczowych kwestii związanych z wdrażaniem strategicznych decyzji oraz wpływ czynników wdrażających na wybór strategii, badać i oceniać zagadnienia związane z etyką w biznesie i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: umiejętności analityczne na poziomie magisterskim w obszarze strategii biznesowych, umiejętność rozpoznawania różnic kulturowych istotnych z punktu widzenia sukcesu firmy, umiejętność rozpoznawanie problemów etycznych w zakresie rozwoju i wdrażania strategii, umiejętności analityczne konieczne do prawidłowego zarządzania zmianami.

People in Organization

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni zdawać sobie sprawę, że kwestie organizacyjne, wydarzenia i problemy mają wiele różnorodnych przyczyn, powinni rozpoznawać strukturalne, ludzkie, polityczne i symboliczne przyczyny stojące za zachowaniami organizacyjnymi, powinni umieć identyfikować problemy powstałe w organizacji na skutek działania czynnika ludzkiego oraz rozumieć konsekwencje możliwych rozwiązań tychże problemów, powinni wykształcić osobistą teorię zarządzania i kierowania innymi w ramach własnej organizacji.

W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: umiejętność skutecznego przekazywanie wizji kierowniczej, umiejętność przenikliwej analizy podstawowych strukturalnych, politycznych, kulturowych i związanych z zasobami ludzkimi elementów sytuacji organizacyjnych, umiejętność rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów i rozumienia siebie oraz innych.

Operation and Process Management

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni rozumieć podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, rozumieć wybrane procedury związane z zarządzaniem projektami, umieć analizować, rozwiązywać (przy użyciu programu Excel) i interpretować wybrane problemy związane z podejmowaniem decyzji, wykorzystywać tzw. analizę wrażliwości (sensitivity analysis) w praktyce (kierowniczej), umieć rozwiązywać wybrane problemy związane z zarządzaniem zapasami (inventory management), rozumieć znaczenia logistyki biznesowej, powinni być zaznajomieni z organizacją logistyki w firmie, koordynowaniem logistyki w łańcuchu dostaw i kontrolą wykonywania zadań logistycznych, umieć wykorzystywać modele ekonometryczne do opisu, symulacji i prognozowania zjawisk gospodarczych.

W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: wiedzę jak poprawić logistyczną obsługę klienta i ustalić poziom usług optymalny dla maksymalizacji zysku, umiejętność konstruowania i rozwiązywania podstawowych problemów transportowych, umiejętność klasyfikowania, rozwiązywania i interpretacji problemów związanych z zarządzaniem zapasami, umiejętność rozwijania sieci projektu, znajdowania ścieżki krytycznej i minimalnej długości projektu, umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji niepewności i ryzyka, umiejętność konstruowania modeli opisujących relacje pomiędzy zjawiskami gospodarczymi i umiejętność wykorzystania ich w celu stworzenia prognoz, znajomość reguł wykorzystywanych w ocenie jakości konstruowanych modeli.

Business Economics & Law

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni rozumieć globalną ekonomię i środowiska instytucjonalne, powinni umieć podejmować indywidualne decyzje na poziomie firmy w takich obszarach jak strategiczne zarządzanie w gospodarce otwartej, podstawowe zarządzanie ryzykiem walutowym oraz handel zagraniczny; w oparciu o solidne podstawy związane ze znajomością prawa, ekonomiki zarządzania pierwszego i drugiego stopnia oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych studenci powinni być w stanie dokonać niezależnej analizy środowiska międzynarodowego, zwłaszcza w czasach kryzysu finansowego, szczególny nacisk będzie kładziony na kwestie prawne i ekonomiczne związane z transakcjami typu na rynku FOREX.

W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: umiejętność samodzielnego zbierania i oceny danych krajowych w poszczególnych sektorach gospodarki, umiejętność pracy indywidualnej i w grupie nad analizą trendów szeregów czasowych w ujęciu rzeczywistym i nominalnym, umiejętność analizy zmian w prawie krajowym i ich wpływu na aktualne funkcjonowanie i decyzje związane z inwestycjami, umiejętność przygotowywania krótkich raportów na temat tendencji w poszczególnych sektorach i krajach, oraz tendencji globalnych (jako część oceny środowiska mikro, mezo i makro, która to umiejętność jest integralną częścią analizy strategicznej firm).

Corporate Finance for Managers

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni być w stanie wykorzystywać informacje finansowe, tak wewnętrzne jak i zewnętrzne, do oceny i kontroli wydajności biznesowej, powinni rozumieć główne koncepcje modelów finansowych i teorii wykorzystywanych do podejmowania decyzji dotyczących finansów, inwestycji i wyceny przedsiębiorstw, powinni uzyskać wiedzę o metodach podejmowania decyzji z perspektywy kryteriów finansowych (zwłaszcza wartości firmy), powinni wykazywać krytyczne rozumienie wpływu ograniczeń informacyjnych, technicznych i modelowych dla realizacji procesu decyzyjnego w kontekście organizacyjnym, powinni być w stanie wykorzystywać techniki finansowe do rozwiązywania problemów operacyjnych w ważnych obszarach takich jak zarządzanie gotówką, zarządzanie kosztami, decyzje dotyczące produktu i ceny.

W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: obliczanie i interpretacja wskaźników finansowych, przygotowanie strategicznego planu finansowego, obliczanie i interpretacja głównych instrumentów ekonomicznej oceny inwestycji, umiejętność wykorzystania informacji dotyczących dźwigni finansowej i ryzyka finansowego w podejmowaniu decyzji, ocena wartości firmy, umiejętność wdrażania podstawowych metod zabezpieczania przed ryzykiem (risk hedging).     

Strategic Marketing Management

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni umieć wyrażać koncepcje marketingowe oraz wykorzystać ich zasady oceniając rolę marketingu i podejścia marketingowe w różnych kulturach, kontekstach i sektorach, powinni być w stanie przywołać z pamięci, wybrać i wykorzystać odpowiednie struktury informacyjne (IFW) i narzędzia analityczne do krytycznego ocenienia planowania i wykonania strategii marketingowej, powinni umieć zbadania wpływ marketingu na społeczeństwo i znaczenie rozwoju odpowiedniego podejścia kulturowego, etycznego i środowiskowego.
W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania marketingowego w spółce, umiejętność przygotowywania strategicznych planów marketingowych, umiejętność formułowania strategii marketingowej, umiejętność formułowania strategii komunikacyjnej, budowania strategicznej pozycji marki i wartości klientów.

Udział we wszystkich wymienionych formach kształcenia jest dla uczestników kursu obowiązkowy, każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie egzaminu pisemnego, projektu indywidualnego, projektu grupowego, prezentacji indywidualnej, prezentacji grupowej i innych formach sprawdzania zdobytej wiedzy i umiejętności.

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

W trakcie trwania studiów studenci I i II roku uczestniczą łącznie w kilkunastu kursach z listy kursów fakultatywnych, wśród nich część odbywa się w formule otwartej na Absolwentów Programu MBA Poznań-Atlanta (short electives), a część dla Studentów II roku:

Short electives (examples):

 • Business Clusters
 • Headhunting without Secrets
  fotobueno_14-02-2015_(171)
 • Oil on the Global Market
 • Supply Chain Management in Practice
 • Technology Leadership
 • Visual aids for business presentations

Long electives (examples):

 • Balanced Score Card
 • Financial Risk Management
 • Fundamentals of Pricing
 • International Corporate Finance
 • Legal and Ethical Responsibilities in Business
 • Public Speech – workshop
 • Shakespeare’s drama – leader’s dilemma (aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu)

PROJEKT MENEDŻERSKI:

20151011_102638Celem końcowego projektu menedżerskiego jest zintegrowanie wiedzy i umiejętności uzyskanych i rozwiniętych podczas studiów w ramach programu MBA Poznań-Atlanta z doświadczeniem konkretnych studentów programu.

 

Menedżerski projekt końcowy powinien:

 • mieć praktyczne zastosowanie i być wartościowym zarówno dla kandydata, jak i dla jego firmy,
 • być dobrze umieszczony w odpowiednim kontekście metodologicznym i teoretycznym, i w ten sposób spełniać standardy akademickie,
 • poszerzać zakres dotychczasowego doświadczenia kandydata, obejmując kilka różnych aspektów programu nauki executive MBA,
 • kłaść szczególny nacisk na strategiczny kontekst konkretnych decyzji i analizowanych procesów.

W trakcie pisania projektu menedżerskiego kandydaci powinni zapoznać się z najnowszą literaturą (w tym recenzowanymi czasopismami i seriami zeszytów roboczych (working papers) i w ten sposób wzmocnić swoją specjalistyczną wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach programu executive MBA. Wszyscy kandydaci MBA to absolwenci uniwersytetów, osoby zawodowo aktywne i posiadające rozległe doświadczenie w pracy, w związku z czym potrafią oni dobrze zarządzać czasem, jak również są w stanie sami znaleźć materiały i przygotować się do projektu. Otrzymują przy tym wsparcie od swoich indywidualnych tutorów, którzy nadzorują projekt.

W wyniku podjęcia się i realizacji projektu, studenci ugruntowują następujące umiejętności:

 • określania i precyzowania projektów pod względem założeń i celów, oraz struktury logicznej,
 • zbierania i przetwarzania odpowiednich danych do projektów oraz interpretacji wyników,
 • pisania projektów.