• Program MBA Poznań-Atlanta stworzył niezwykłą platformę dla zderzenia ze sobą praktycznej wiedzy wykładowców i multidyscyplinarnego doświadczenia zawodowego studentów z moimi oczekiwaniami, dotyczącymi rozwoju własnych umiejętności. Trójstronna weryfikacja posiadanych zdolności, uzupełniona o wymianę doświadczeń oraz nabycie nowych narzędzi managerskich, obecnie umożliwia mojej osobie, odpowiedzialne i świadome kierowanie dalszego życia zawodowego zgodnie z sentencją ‘let talent find its place’.

  Robert Gdula
  Finance & Administration Manager at IKEA INDUSTRY Poland

 • Program MBA Poznań-Atlanta był kamieniem milowym w mojej karierze zawodowej. Pozwolił mi na rozwijanie wiedzy oraz narzędzi zawodowych i istotnie podniósł moją świadomość biznesu. To doświadczenie, które w znaczącym stopniu pomogło mi przejąć moje aktualne obowiązki.

  Aleksandra Iwicka
  CEE Regional Manager
  CPL Jobs • Kompetencje pozyskane i rozwinięte podczas studiów w Programie MBA Poznań-Atlanta dają mi poczucie dobrego przygotowania do zwiększania zaangażowania w proces tworzenia i egzekucji strategii przedsiębiorstwa oraz budowy i rozwoju zespołów wspierających codzienne zarządzanie całą organizacją.

  Piotr Pawlak,
  Członek Zarządu
  Dyrektor finansowy GlaxoSmithKline • Studia w Programie MBA Poznań-Atlanta poszerzył moją wiedzę tak potrzebną w procesie wdrażania corporate governance w Polskich Siłach Powietrznych, otworzyły dla mnie nowe horyzonty, rozwinęły umiejętności zarządzania organizacjami o innym niż tylko biznesowym charakterze. Studia te wpłynęły na moją własną samoocenę w obszarze skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w dużych organizacjach, w których miałem mozliwość być głównodowodzącym.

  Rościsław Stepaniuk,
  Pułkownik Pilot dypl.
  Pierwszy pilot F16 w Polsce • Program MBA Poznań-Atlanta był znakomitym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy o praktyczne aspekty zarządzania strategicznego i zasobami ludzkimi w organizacjach. Kontakt z praktykami, zarówno wśród wykładowców jak i studentów, był nieocenioną szansą na poznanie innych rozwiązań biznesowych w wielu branżach. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów dają mi silne wsparcie w zarządzaniu zespołami na nowym stanowisku

  Jacek Obstalecki,
  ADM International Sarl
  Rolle, Szwajcaria • Studia MBA to miejsce gdzie moje wcześniejsze doświadczenia i wiedza poukładały się w jedną całość. Ugruntowałam wiedzę i zdobyłam warsztat na poziomie międzynarodowym. Wiedza i kompetencje, poczucie własnej wartości oraz stworzona sieć kontaktów poznanych kolegów i koleżanek do dzisiaj świetnie sprawdza się w życiu prywatnym i zawodowym.

  Emilia Maćkiewicz.
  Product Engineer, Upholstery Frame Category
  resposible for all NEWS of Upholstary products for IKEA of SWEDEN • Wybierając program MBA Poznań-Atlanta uzyskałem wyjątkową możliwość uzupełnienia i rozwinięcia swoich kompetencji, poszerzenia horyzontów i konfrontacji własnych doświadczeń biznesowych. Były tym, czego potrzebowałem do bardziej efektywnego i świadomego zarządzania własnym przedsiębiorstwem i lepszego rozumienia procesów zachodzących w gospodarce światowej. Wszystko to realizowane było w całkowicie niepowtarzalnej atmosferze w otoczeniu nowo poznanych przyjaciół i najlepszych wykładowców.

  Paweł Czajka.
  Menadżer i przedsiębiorca
  Investor sp z o.o. Pollin sp. z o.o. Multiroofing PolskaStruktura Programu MBA

 

 Rysunek1

CELE GŁÓWNYCH MODUŁÓW:

Podczas dwóch lat studiów studenci biorą udział w ponad 30 kursach (ponad 550 bezpośrednich godzin z wykładowcami)

Business Economics & Law

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni rozumieć globalną ekonomię i środowiska instytucjonalne, powinni umieć podejmować indywidualne decyzje na poziomie firmy w takich obszarach jak strategiczne zarządzanie w gospodarce otwartej, podstawowe zarządzanie ryzykiem walutowym oraz handel zagraniczny; w oparciu o solidne podstawy związane ze znajomością prawa, ekonomiki zarządzania pierwszego i drugiego stopnia oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych studenci powinni być w stanie dokonać niezależnej analizy środowiska międzynarodowego, zwłaszcza w czasach kryzysu finansowego, szczególny nacisk będzie kładziony na kwestie prawne i ekonomiczne związane z transakcjami typu na rynku FOREX.

W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: umiejętność samodzielnego zbierania i oceny danych krajowych w poszczególnych sektorach gospodarki, umiejętność pracy indywidualnej i w grupie nad analizą trendów szeregów czasowych w ujęciu rzeczywistym i nominalnym, umiejętność analizy zmian w prawie krajowym i ich wpływu na aktualne funkcjonowanie i decyzje związane z inwestycjami, umiejętność przygotowywania krótkich raportów na temat tendencji w poszczególnych sektorach i krajach, oraz tendencji globalnych (jako część oceny środowiska mikro, mezo i makro, która to umiejętność jest integralną częścią analizy strategicznej firm).

Corporate Finance for Managers

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni być w stanie wykorzystywać informacje finansowe, tak wewnętrzne jak i zewnętrzne, do oceny i kontroli wydajności biznesowej, powinni rozumieć główne koncepcje modelów finansowych i teorii wykorzystywanych do podejmowania decyzji dotyczących finansów, inwestycji i wyceny przedsiębiorstw, powinni uzyskać wiedzę o metodach podejmowania decyzji z perspektywy kryteriów finansowych (zwłaszcza wartości firmy), powinni wykazywać krytyczne rozumienie wpływu ograniczeń informacyjnych, technicznych i modelowych dla realizacji procesu decyzyjnego w kontekście organizacyjnym, powinni być w stanie wykorzystywać techniki finansowe do rozwiązywania problemów operacyjnych w ważnych obszarach takich jak zarządzanie gotówką, zarządzanie kosztami, decyzje dotyczące produktu i ceny.

W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: obliczanie i interpretacja wskaźników finansowych, przygotowanie strategicznego planu finansowego, obliczanie i interpretacja głównych instrumentów ekonomicznej oceny inwestycji, umiejętność wykorzystania informacji dotyczących dźwigni finansowej i ryzyka finansowego w podejmowaniu decyzji, ocena wartości firmy, umiejętność wdrażania podstawowych metod zabezpieczania przed ryzykiem (risk hedging).     

Business Strategies

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni być w stanie krytycznie oceniać alternatywne spojrzenia na strategie, oszacowywać zasoby i kompetencje posiadane przez organizację i konieczne do jej rozwoju i implementacji przyszłej strategii, powinni być w stanie identyfikować główne siły tworzące krajowe i globalne środowisko biznesowe oraz krytycznie oceniać podejścia różnych organizacji do analizy środowiskowej, powinni rozumieć znaczenie zarówno kultury organizacyjnej, jak i roli czynników kulturowych w rozwoju strategii biznesowej, powinni umieć wytłumaczyć powiązania pomiędzy różnymi funkcjonalnymi obszarami działań organizacji i relacje pomiędzy tymi działaniami w formowaniu ogólnego podejścia strategicznego, powinni umieć opracowywać i oceniać możliwe strategie dla organizacji, zarówno tych nastawionych na zysk, jak i tych non-profit, rozumieć niektóre z kluczowych kwestii związanych z wdrażaniem strategicznych decyzji oraz wpływ czynników wdrażających na wybór strategii, badać i oceniać zagadnienia związane z etyką w biznesie i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: umiejętności analityczne na poziomie magisterskim w obszarze strategii biznesowych, umiejętność rozpoznawania różnic kulturowych istotnych z punktu widzenia sukcesu firmy, umiejętność rozpoznawanie problemów etycznych w zakresie rozwoju i wdrażania strategii, umiejętności analityczne konieczne do prawidłowego zarządzania zmianami.

Strategic Marketing Management

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni umieć wyrażać koncepcje marketingowe oraz wykorzystać ich zasady oceniając rolę marketingu i podejścia marketingowe w różnych kulturach, kontekstach i sektorach, powinni być w stanie przywołać z pamięci, wybrać i wykorzystać odpowiednie struktury informacyjne (IFW) i narzędzia analityczne do krytycznego ocenienia planowania i wykonania strategii marketingowej, powinni umieć zbadania wpływ marketingu na społeczeństwo i znaczenie rozwoju odpowiedniego podejścia kulturowego, etycznego i środowiskowego.
W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania marketingowego w spółce, umiejętność przygotowywania strategicznych planów marketingowych, umiejętność formułowania strategii marketingowej, umiejętność formułowania strategii komunikacyjnej, budowania strategicznej pozycji marki i wartości klientów.

People in Organization

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni zdawać sobie sprawę, że kwestie organizacyjne, wydarzenia i problemy mają wiele różnorodnych przyczyn, powinni rozpoznawać strukturalne, ludzkie, polityczne i symboliczne przyczyny stojące za zachowaniami organizacyjnymi, powinni umieć identyfikować problemy powstałe w organizacji na skutek działania czynnika ludzkiego oraz rozumieć konsekwencje możliwych rozwiązań tychże problemów, powinni wykształcić osobistą teorię zarządzania i kierowania innymi w ramach własnej organizacji.

W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: umiejętność skutecznego przekazywanie wizji kierowniczej, umiejętność przenikliwej analizy podstawowych strukturalnych, politycznych, kulturowych i związanych z zasobami ludzkimi elementów sytuacji organizacyjnych, umiejętność rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów i rozumienia siebie oraz innych.

Operation and Process Management

Kursy realizowane w tym module nastawione są na uzyskanie następujących rezultatów: studenci powinni rozumieć podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, rozumieć wybrane procedury związane z zarządzaniem projektami, umieć analizować, rozwiązywać (przy użyciu programu Excel) i interpretować wybrane problemy związane z podejmowaniem decyzji, wykorzystywać tzw. analizę wrażliwości (sensitivity analysis) w praktyce (kierowniczej), umieć rozwiązywać wybrane problemy związane z zarządzaniem zapasami (inventory management), rozumieć znaczenia logistyki biznesowej, powinni być zaznajomieni z organizacją logistyki w firmie, koordynowaniem logistyki w łańcuchu dostaw i kontrolą wykonywania zadań logistycznych, umieć wykorzystywać modele ekonometryczne do opisu, symulacji i prognozowania zjawisk gospodarczych.

W oparciu o te rezultaty studenci powinni wykształcić w sobie następujące kompetencje i umiejętności: wiedzę jak poprawić logistyczną obsługę klienta i ustalić poziom usług optymalny dla maksymalizacji zysku, umiejętność konstruowania i rozwiązywania podstawowych problemów transportowych, umiejętność klasyfikowania, rozwiązywania i interpretacji problemów związanych z zarządzaniem zapasami, umiejętność rozwijania sieci projektu, znajdowania ścieżki krytycznej i minimalnej długości projektu, umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji niepewności i ryzyka, umiejętność konstruowania modeli opisujących relacje pomiędzy zjawiskami gospodarczymi i umiejętność wykorzystania ich w celu stworzenia prognoz, znajomość reguł wykorzystywanych w ocenie jakości konstruowanych modeli.

Udział we wszystkich wymienionych formach kształcenia jest dla uczestników kursu obowiązkowy, każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie egzaminu pisemnego, projektu indywidualnego, projektu grupowego, prezentacji indywidualnej, prezentacji grupowej i innych formach sprawdzania zdobytej wiedzy i umiejętności.

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

W trakcie trwania studiów studenci I i II roku uczestniczą łącznie w kilkunastu kursach z listy kursów fakultatywnych, wśród nich część odbywa się w formule otwartej na Absolwentów Programu MBA Poznań-Atlanta (short electives), a część dla Studentów II roku:

Short electives (examples):

 • Business Clusters
 • Headhunting without Secrets
  fotobueno_14-02-2015_(171)
 • Oil on the Global Market
 • Supply Chain Management in Practice
 • Technology Leadership
 • Visual aids for business presentations

Long electives (examples):

 • Balanced Score Card
 • Financial Risk Management
 • Fundamentals of Pricing
 • International Corporate Finance
 • Legal and Ethical Responsibilities in Business
 • Public Speech – workshop
 • Shakespeare’s drama – leader’s dilemma (aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu)

PROJEKT MENEDŻERSKI:

20151011_102638Celem końcowego projektu menedżerskiego jest zintegrowanie wiedzy i umiejętności uzyskanych i rozwiniętych podczas studiów w ramach programu MBA Poznań-Atlanta z doświadczeniem konkretnych studentów programu.

 

Menedżerski projekt końcowy powinien:

 • mieć praktyczne zastosowanie i być wartościowym zarówno dla kandydata, jak i dla jego firmy,
 • być dobrze umieszczony w odpowiednim kontekście metodologicznym i teoretycznym, i w ten sposób spełniać standardy akademickie,
 • poszerzać zakres dotychczasowego doświadczenia kandydata, obejmując kilka różnych aspektów programu nauki executive MBA,
 • kłaść szczególny nacisk na strategiczny kontekst konkretnych decyzji i analizowanych procesów.

W trakcie pisania projektu menedżerskiego kandydaci powinni zapoznać się z najnowszą literaturą (w tym recenzowanymi czasopismami i seriami zeszytów roboczych (working papers) i w ten sposób wzmocnić swoją specjalistyczną wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach programu executive MBA. Wszyscy kandydaci MBA to absolwenci uniwersytetów, osoby zawodowo aktywne i posiadające rozległe doświadczenie w pracy, w związku z czym potrafią oni dobrze zarządzać czasem, jak również są w stanie sami znaleźć materiały i przygotować się do projektu. Otrzymują przy tym wsparcie od swoich indywidualnych tutorów, którzy nadzorują projekt.

W wyniku podjęcia się i realizacji projektu, studenci ugruntowują następujące umiejętności:

 • określania i precyzowania projektów pod względem założeń i celów, oraz struktury logicznej,
 • zbierania i przetwarzania odpowiednich danych do projektów oraz interpretacji wyników,
 • pisania projektów.